Årsmöte 2021

Årsmöte 2023

Marknadsföreningen Sverige

Stockholm 2023-05-03

Kallelse till föreningens årsmöte MARKNADSFÖRENINGEN STOCKHOLM

När: Onsdag 17 maj, kl.9.30-10.00
Var: Online, via Zoom
Anmälan: Sker direkt till vd Marie Sommar, marie@mis.se senast den 15 maj.

Varmt välkommen!

AGENDA

  1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
  2. Val av justeringsmän
  3. Fråga om mötets behöriga utlysande
  4. Fastställande av dagordning
  5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för
    föregående verksamhetsår samt revisionsberättelsen
  6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  7. Beslut om stadgeändring av §2*
  8. Årsmötet avslutas

*Förtydligande kring stadgeändring: 

Föreningen har lanserat ett större onlineutbud under & efter pandemin, bl a via vår digitala Members Lounge där medlemmar kan ta del oavsett var man fysiskt befinner sig, samt det finns visat intresse från andra delar av landet. Styrelsen föreslår därför en tillpassning av stadgarna §2 som innebär att föreningens verksamhet inte är geografiskt avgränsad till Stockholm stad och län.

Här hittar du föreningens stadgar >>