Integritetspolicy

Vi är oerhört måna om att värna våra medlemmars och gästers integritet och att hantera personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Du ska alltid kunna känna dig trygg i dina kontakter med oss. Nedan beskrivs hur Marknadsföreningen Stockholm behandlar personuppgifter i enlighet med gällande integritetslagstiftning, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679/EG) (”GDPR”). Det kan hända att vi genomför uppdateringar av denna policy. Du kan alltid hitta den senaste versionen på www.mis.se.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Marknadsföreningen i Stockholm, org.nr 802001-1576, med adress Klarabergsviadukten 63, Box 190, 101 23 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter, nedan kallad ”Marknadsföreningen Stockholm”, ”vi” eller ”föreningen”.

Vilka personuppgifter samlas in och behandlas?

Vi samlar in personuppgifter på olika sätt:

 1. När du blir medlem i föreningen.
 2. När du anmäler dig till och besöker något av våra evenemang eller utbildningar, som medlem eller gäst.
 3. När du anmäler intresse för att abonnera på vårt nyhetsbrev och ta del av mer information från föreningen (utan att vara medlem)
 4. När du surfar på vår hemsida eller interagerar med oss via e-post eller våra sociala kanaler. Läs mer om hur vi hanterar cookies i vår cookiepolicy.

1. Behandling vid medlemskap i föreningen

Ändamål för behandling av personuppgifter:

 • Skapandet av inloggningsfunktion
 • Säkerställande av din identitet
 • Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter
 • Hantering av dina val som medlem (t.ex. din profil och dina inställningar)

Personuppgifter som kan behandlas:

 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Företag
 • Yrkestitel
 • Faktureringsuppgifter
 • Deltagandehistorik i evenemang och kurser
 • Din kommunikation med oss

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i föreningen. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.

Lagringsperiod: Till dess att medlemskapet avslutas av dig eller av föreningen. Därtill sparas personuppgifterna i enlighet med lagkrav i bl.a. bokföringslagen i innevarande +7 år.

2. Behandling vid deltagande i evenemang eller utbildning

Ändamål för behandling av personuppgifter:

 • Administrera evenemang/kurs
 • Anpassning av innehåll i evenemang/kurs
 • Kommunikation innan och efter deltagande i ett evenemang eller en kurs (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar)
 • Publikation av foto- och filmmaterial för marknadsföring av våra evenemang

Personuppgifter som kan behandlas:

 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Företag
 • Yrkestitel
 • Faktureringsuppgifter
 • Övriga personuppgifter som du anger i din kommunikation med Marknadsföreningen Stockholm
 • Foto och filmmaterial i vilka du kan förekomma

Laglig grund: Deltagande i evenemang och kurser baseras på den lagliga grunden fullgörande av avtal. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden för att administrera evenemang och/eller kurser.

Skicka utvärderingar efter deltagande i evenemang/kurs baserar sig på vårt berättigade intresse av att kunna utvärdera, utveckla samt förbättra våra evenemang och kurser.

Publicering av foto- och filmmaterial i Marknadsföreningen Stockholm kanaler baseras på vårt berättigande intresse av att dokumentera och informera om vår verksamhet.

Lagringsperiod: Vi lagrar personuppgifterna i högst ett år från att du senast deltog på ett event och/eller kurs, såvida vi inte är skyldiga enligt lag att behandla uppgifterna under en längre tid av t.ex. redovisningsskäl.

Marknadsföreningen Stockholm lagrar foto- och filmmaterial så länge som vi har ett berättigat intresse av att behandla dessa uppgifter, behandlingen avslutas dock om den registrerade motsätter sig fortsatt behandling. Vänligen notera att Marknadsföreningen Stockholm inte har kontroll över hur personuppgifter eventuellt fortsätter att behandlas på sociala medier efter att vi raderat uppgifterna från våra sociala medier kanaler. Vill du som eventdeltagare inte bli fotograferad eller filmad så meddelar du våra representanter på plats därom eller kontaktar Marknadsföreningen Stockholm på info@mis.se.

3. Behandling vid anmälan till nyhetsbrev och övriga utskick

Ändamål för behandling av personuppgifter:

 • Administrera prenumerationen
 • Informera om våra tjänster, evenemang, kurser och övrigt innehåll i vår kommunikation till dig

Personuppgifter som kan behandlas:

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Yrkestitel
 • Företagsnamn

Laglig grund:

Kunder – Utskick om information våra tjänster baserar sig på vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster till eventgäster, kursdeltagare, medlemmar och tidigare medlemmar hos Marknadsföreningen Stockholm.

Övriga nyhetsprenumeranter – Vi inhämtar dessa uppgifter baserat på ditt samtycke när du godkänt att ta emot marknadsföringsutskick via e-post. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke men vänligen notera att det inte påverkar lagligheten av behandlingen som sker innan samtycket återkallas.

Lagringsperiod: Marknadsföreningen Stockholm behandlar dina personuppgifter under den tid som du prenumererar på våra nyhetsbrev. Du kan själv när som helst avsluta utskicken genom att antingen följa den länk som finns i varje nyhetsbrev eller kontakta oss på info@mis.se. När du avslutar din prenumeration upphör vår behandling av dina personuppgifter.

4. Behandling i samband med kontakt via e-post och sociala medier

Ändamål för behandling av personuppgifter:

 • Hantera kommunikation och besvarande av eventuella frågor från dig via e-post eller i digitala medier, inklusive sociala medier
 • Hantering samt utredning av eventuella klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support)

Personuppgifter som kan behandlas:

 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Namn på sociala medier konto
 • Övriga personuppgifter som du anger i din kommunikation till oss

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig och besvara eventuella frågor.

Lagringsperiod: Personuppgifterna sparas i upp till tre månader efter att kommunikationen/ärendet har avslutats. Vänligen notera att Marknadsföreningen Stockholm inte har kontroll över hur personuppgifter eventuellt fortsätter att behandlas på sociala medier efter att vi raderat uppgifterna från våra sociala medier kanaler.

Dina rättigheter som registrerad

Om Marknadsföreningen Stockholm behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter i egenskap av registrerad enligt GDPR. Dina rättigheter och information om hur du kan utöva dessa framgår enligt nedan. Om du har frågor eller önskar utöva någon av dina rättigheter vänligen kontakta oss på info@mis.se.

Rätt till information

Du har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas och i sådana fall få tillgång till dina personuppgifter (ett s.k. ”registerutdrag”). Du har även rätt att få en kopia av dina personuppgifter som behandlas som visar vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att eventuella felaktiga uppgifter om dig rättas. Du har även rätt att begära en komplettering av eventuella ofullständiga uppgifter som vi har om dig.

Rätt till dataportabilitet

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad ”dataportabilitet”). Detta förutsätter att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske på ett automatiserat sätt. Rätten till dataportabilitet gäller för uppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av fullgörelse av avtal eller samtycke som rättsliga grunder.

Rätt till invändning

Du har alltid rätt att invända att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att invända mot användning av dina uppgifter som sker med stöd av Marknadsföreningen Stockholms berättigade intresse.

Rätt att begära begränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Begränsning innebär att uppgifterna markeras så att de i framtiden bara får användas för vissa specifika ändamål.

Rätt att bli raderad

Du har rätt utan oskäligt dröjsmål att få följande data raderad om någon av följande förutsättningar gäller:

 • Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de blev insamlade för.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt intresse väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
 • Om behandlingen grundar sig enbart på samtycke och du återkallar ditt samtycke till behandlingen.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Vänligen notera att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan exempelvis vara bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning samt konsumenträttslagstiftningen.

Rätt att klaga

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vill utöva någon av dina rättigheter eller har klagomål, är du välkommen att kontakta oss på info@mis.se. Se även ytterligare kontaktuppgifter under avsnitt ”Kontaktuppgifter” nedan.

Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Du har rätt att inkomma med synpunkter och klagomål på vår personuppgiftsbehandling till IMY eller annan behörig tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter till IMY:
Telefonnummer: 08-657 61 00
E-postadress: imy@imy.se
Adress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm
Ytterligare vägledning och information om dina rättigheter finns på IMY:s webbplats: www.imy.se.
Kontaktuppgifter till andra tillsynsmyndigheter inom EU/EES-området finns tillgängliga här.

Mottagare av personuppgifter

Marknadsföreningen Stockholm anlitar i vår verksamhet underleverantörer och i och med detta kan dina personuppgifter komma att behandlas av aktörer för nyhetsbrevs-utskick, eventhantering, bokföring och IT-systemleverantörer såsom Lyyti, Fortnox, Hubspot, Google och Dropbox.

Marknadsföreningen Stockholm kan även dela vissa personuppgifter med andra personuppgiftsansvariga. Detta kan exempelvis vara fallet när vi enligt lag är skyldiga att dela vissa uppgifter med myndigheter, t.ex. Skatteverket. I sociala medier delas alltid personuppgifter med företaget bakom mediet. Du kan läsa mer om behandlingen av personuppgifter som sker genom våra sociala medier kanaler nedan. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Facebook och Instagram

Genom att använda tjänsterna behandlas dina personuppgifter av företaget Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland). Du kan läsa mer om personuppgiftsbehandlingen här: https://www.facebook.com/policy.php.

Användningen av Facebook och Instagram innebär att personuppgifter överförs till USA (dvs. ett så kallat tredje land utanför EU/EES där GDPR inte gäller). Detta innebär att du inte har samma rättigheter och skydd för dina personuppgifter som GDPR annars garanterar. För att skydda dina personuppgifter omfattas överföringen av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detta innebär att mottagaren av dina personuppgifter garanterar att det skydd för dina personuppgifter som GDPR annars ger fortfarande gäller i det tredje landet. För att ta läsa mer om tjänsternas överföring till tredje land och för att ta del av standardavtalsklausulerna kan du läsa mer här: https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp.

LinkedIn

Genom att använda tjänsten behandlas dina personuppgifter av LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland). Du kan läsa mer om personuppgiftsbehandlingen här: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Användningen av LinkedIn innebär att personuppgifter överförs till USA (dvs. ett så kallat tredje land utanför EU/EES där GDPR inte gäller). Detta innebär att du inte har samma rättigheter och skydd för dina personuppgifter som GDPR annars garanterar. För att skydda dina personuppgifter omfattas överföringen av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detta innebär att mottagaren av dina personuppgifter garanterar att det skydd för dina personuppgifter som GDPR annars ger fortfarande gäller i det tredje landet. För att ta läsa mer om LinkedIns överföring till tredje land och för att ta del av standardavtalsklausulerna kan du läsa mer här: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533

Överföring av personuppgifter

Marknadsföreningen Stockholm eftersträvar att alla personuppgifter behandlas inom EU/EES. En del av vår personuppgiftsbehandling kan dock medföra att personuppgifter överförs utanför EU/EES, dvs. ett så kallat ”tredje land”, närmre bestämt USA. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Marknadsföreningen Stockholm att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Vi strävar efter att så långt som möjligt informera om hur personuppgifter överförs till tredje land, vilka risker det innebär och hur dina rättigheter säkerställs. Du kan läsa mer om detta nedan och du kan även kontakta oss om du har frågor i denna del, vilket särskilt gäller om du önskar få tillgång till vilka lämpliga skyddsåtgärder som används i specifika fall.

Om personuppgifter överförs till tredje länder sker det i första hand till länder med så kallad adekvat skyddsnivå och inom ramen för ett personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att skydd för personuppgifter upprätthålls. I tredje länder som inte omfattas av beslut om adekvat skyddsnivå saknas den skyddsnivå som finns för personuppgifter inom EU/EES. Konsekvensen av detta är framförallt att myndigheter i tredje landet kan få tillgång till personuppgifterna och att möjligheterna att utöva rättigheter i förhållande till sina egna personuppgifter är begränsade. För att skydda personuppgifterna vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder i form av att överföringar till tredje länder regleras genom så kallade standardavtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen.

Om du interagerar med oss i sociala medier innebär det att en överföring av dina personuppgifter kommer att ske genom den sociala mediaplattformen till ett tredje land (framförallt USA). Överföringen är nödvändig för att du ska kunna vara aktiv på sociala medier och interagera med oss via plattformen, dvs. för att vi ska kunna uppfylla din begäran.

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller synpunkter avseende vilka personuppgifter vi behandlar och hur, kan du kontakta oss på info@mis.se eller brev som skickas till adressen nedan.

Marknadsföreningen Stockholm
ATT Medlemsansvarig
Klarabergsviadukten 63, Box 190
101 23 Stockholm

 • Dela :