§1 – ÄNDAMÅL
Marknadsföreningen Sverige har till uppgift att främja och initiera utveckling och utbildning samt arbeta för ökad upplysning på marknadsföringens skilda områden, att bland sina medlemmar befordra samhörighet och erfarenhetsutbyte.

§2 – ORGANISATION
Föreningen är en sammanslutning av personer som hyser intresse för föreningens ändamål. Föreningen har sitt säte i Stockholm och bedriver verksamhet i Stockholms stad och län såväl som i andra delar av Sverige. Föreningens beslutande organ är föreningsmöte (§8), styrelse (§10) och verkställande utskott (§13).

§3 – MEDLEMSKAP
Till medlem i föreningen kan styrelsen, eller den styrelsen delegerat beslutanderätten till. välja personer (enskilda såväl som juridiska) som anmäler önskan om inträde. Anmälan görs till föreningens kansli.

§4 – HEDERSLEDAMOT
Till hedersledamot kan föreningen, vid ordinarie årsmöte, på förslag av styrelsen, kalla en person som på ett framträdande sätt verkat för föreningens syfte.

§5 – UTTRÄDE
Medlem som önskar utträde skall anmäla detta till föreningens kansli. Medlem, som trots anmaning, underlåtit att erlägga stadgad medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen. Medlem kan uteslutas ur föreningen genom beslut av dess styrelse.

§6 – MEDLEMSAVGIFTER
Medlemsavgifter fastställs på styrelsens förslag vid ordinarie årsmöte eller vid extra föreningsmöte. Medlem faktureras avgiften direkt vid inträde. Medlem skall senast en månad efter fakturadatum erlägga till föreningen fastställd avgift. Hedersledamot erlägger inte avgift.

§7 – VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

§8 – FÖRENINGSMÖTEN
Föreningsmöten är av tre olika slag, enligt följande moment, och kan genomföras på fysisk plats eller digitalt:

§8.1 – ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE /ÅRSMÖTE
Föreningen håller före den 1 maj årsmöte i Stockholm. Skriftlig kallelse jämte föredragningslista skall utsändas till medlemmarna minst 14 dagar i förväg och åtföljas av styrelsens och revisorernas årsberättelser. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
2. Val av justeringsmän
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår samt revisionsberättelsen
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Frågor som har direkt samband med ovan angivna ärenden eller som medlem senast 6 dagar före årsmötet skriftligen anmält till styrelsen för behandling vid årsmötet
8. Övriga frågor som av styrelsen uppsatts på föredragningslistan

§8.2 – VALMÖTE
Föreningen håller före den 1 november varje år ett valmöte i Stockholm. Skriftlig kallelse jämte föredragningslista skall utsändas till medlemmarna minst 14 dagar i förväg och åtföljas av valnämndens förslag till styrelse, valnämnd och revisor för nästkommande mandatperiod. Vid valmötet får endast följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
2. Val av två justeringsmän
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av styrelsens ordförande och ledamöter
5. Val av ledamöter jämte suppleanter i valnämnden
6. Val av två revisorer jämte suppleanter

§8.3 – EXTRA FÖRENINGSMÖTE
Extra föreningsmöte utlyses genom kallelse minst åtta dagar i förväg då styrelsen anser det påkallat eller minst 20 medlemmar framställt skriftlig begäran därom. Vid extra föreningsmöte får inga andra ärenden än de som anges i kallelsen behandlas.

§9 – FÖRENINGSBESLUT
Vid årsmöte och valmöte och extra föreningsmöte äger varje närvarande medlem en röst. Omröstning sker öppet om ej sluten omröstning påkallas av minst en fjärdedel av de närvarande medlemmarna.
Beslut om stadgeändring, kallande av hedersledamot eller upplösning av förening fattas med dubbel, övriga beslut med enkel, röstövervikt. Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.

§10 – STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Föreningens verksamhet leds av en styrelse, som består av ordföranden samt minst sex högst nio ledamöter. Ordföranden väljs för ett år, övriga ledamöter för två år räknat mellan valmöten. Varje år väljs halva antalet ledamöter. Styrelsen utser årligen inom sig skattmästare. Vid ordförandens frånvaro väljs för respektive möte en mötesordförande bland de närvarande ledamöterna.

§11 – STYRELSENS BESLUTSFORMER
Styrelsen sammanträder på kallelser av ordföranden eller då minst tre styrelseledamöter så påfordrar. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande utöver ordföranden. Alla beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsrösten.

§12 – STYRELSENS ÅLIGGANDEN
Det åligger styrelsen att på bästa sätt förverkliga föreningens syften enligt §1 och ta initiativ till och genomföra lämpliga åtgärder i linje därmed, att fastställa medlemsavgiften och budgeten, tillsätta daglig ledare och ge denne direktiv, utse firmatecknare och förvalta föreningens medel, att föra protokoll vid sina sammanträden, att föra räkenskaper som avslutas per kalenderår och att före den 15 februari överlämna dessa, jämte verksamhetsberättelse och protokoll, till revisorerna.

§13 – VERKSTÄLLANDE UTSKOTT
Styrelsen äger rätt att utse ett verkställande utskott (VU) bestående av företrädare för vid varje tillfälle verksam kommitté samt för kansliet. Styrelsen fastställer VUs ansvar och befogenheter.

§14 – VALNÄMND
För att bereda val enligt §8.2 utses på valmöte en valnämnd om minst tre ledamöter jämte suppleanter.

§15 – REVISORER
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses på valmötet två revisorer jämte suppleanter. En revisor och hans suppleant skall vara auktoriserade.

§16 – ÄNDRING AV STADGAR
Förslag till ändring av stadgarna skall av medlem inlämnas skriftligen till styrelsen senast den 15 mars. Föreslår styrelsen stadgeändring, skall förslagets huvudsakliga innehåll anges i kallelsen till årsmötet.
Beslut om stadgeändring fattas av ordinarie föreningsmöte på så sätt som angives i §9.

§17 – UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av föreningen i enlighet med §9 skall fattas av två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Minst två månader skall förflyta mellan mötena. Beslut om upplösning av föreningen skall innefatta bestämmelser om dispositionen av föreningens tillgångar, som skall användas för de syften som angives i §1.

Uppdaterat 20 maj 2024