Årsmöte 2021

ÅRSMÖTE 2021

Marknadsföreningen Stockholm

Stockholm 2021-04-20

Kallelse till föreningens årsmöte MARKNADSFÖRENINGEN STOCKHOLM

När: Fredag 7 maj, kl. 9.30-10.10
Var: Online
Anmälan: Senast 6/5 till direkt till Marie Sommar; marie(at)mis.se

Varmt välkommen!

AGENDA

  1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
  2. Val av justeringsmän
  3. Fråga om mötets behöriga utlysande
  4. Fastställande av dagordning
  5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår samt revisionsberättelsen
  6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  7. Frågor som har direkt samband med ovan angivna ärenden eller som medlem senast 6 dagar före årsmötet skriftligen anmält till styrelsen för behandling vid årsmötet
  8. Årsmötet avslutas